HELI DESIGN

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành của HELI INTERIOR DESIGN

1. Mục đích:

 • Xác định quyền lợi và nghĩa vụ của HELI INTERIOR DESIGN và khách hàng trong việc bảo hành sản phẩm/dịch vụ.
 • Đảm bảo quyền lợi của khách hàng và uy tín của HELI INTERIOR DESIGN.

2. Phạm vi áp dụng:

Chính sách bảo hành này áp dụng cho tất cả các sản phẩm/dịch vụ do HELI INTERIOR DESIGN cung cấp.

3. Quyền lợi của khách hàng:

 • Khách hàng được hưởng quyền lợi bảo hành theo quy định của nhà sản xuất đối với sản phẩm.
 • Khách hàng được hưởng quyền lợi bảo hành theo cam kết của HELI INTERIOR DESIGN đối với dịch vụ.

4. Nghĩa vụ của khách hàng:

 • Sử dụng sản phẩm/dịch vụ theo hướng dẫn của nhà sản xuất/HELI INTERIOR DESIGN.
 • Bảo quản sản phẩm/dịch vụ đúng cách.
 • Thông báo cho HELI INTERIOR DESIGN về các lỗi/hư hỏng của sản phẩm/dịch vụ trong thời gian bảo hành.

5. Quyền và nghĩa vụ của HELI INTERIOR DESIGN:

 • Sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm/dịch vụ bị lỗi/hư hỏng trong thời gian bảo hành.
 • Giải thích các quy định bảo hành cho khách hàng.
 • Từ chối bảo hành đối với các sản phẩm/dịch vụ bị lỗi/hư hỏng do lỗi của khách hàng.

6. Thời hạn bảo hành:

 • Thời hạn bảo hành cho sản phẩm/dịch vụ được quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán/hợp đồng cung cấp dịch vụ.

7. Thủ tục bảo hành:

 • Khách hàng cần thông báo cho HELI INTERIOR DESIGN về các lỗi/hư hỏng của sản phẩm/dịch vụ trong thời gian bảo hành.
 • Khách hàng cần cung cấp các thông tin cần thiết cho HELI INTERIOR DESIGN để xác định lỗi/hư hỏng của sản phẩm/dịch vụ.
 • HELI INTERIOR DESIGN sẽ tiến hành sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm/dịch vụ bị lỗi/hư hỏng trong thời gian bảo hành.

8. Các trường hợp không được bảo hành:

 • Sản phẩm/dịch vụ bị lỗi/hư hỏng do lỗi của khách hàng.
 • Sản phẩm/dịch vụ đã hết thời hạn bảo hành.
 • Sản phẩm/dịch vụ bị sửa chữa hoặc thay thế bởi bên thứ ba không được ủy quyền bởi HELI INTERIOR DESIGN.

9. Giải quyết tranh chấp:

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Chính sách bảo hành này sẽ được giải quyết bằng thương lượng. Nếu không thể giải quyết bằng thương lượng, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

Mọi ý kiến góp ý, phản hồi thông tin hoặc liên hệ từ phía khách hàng có thể gửi về địa chỉ email info@heli.com.vn

Mrittik Architects is a full-service design firm providing architecture architecture.

Contact Info
Office Address
UP